Posts

BENGKEL KEPIMPINAN MUDA CEMERLANG (KeMuda C)

Image
OBJEKTIF
Selepas mengikuti bengkel ini peserta akan dapat;
Memahami makna kepimpinan muda serta;Meningkatkan kemahiran kepimpinan muda melalui gerak kerja berpasukan yang berkesan melalui asas-asas berikut;Kerjasama yang eratMengambil berat mengenai rakan pasukanMempunyai matlamat bersama serta;Mampu mengurus dan boleh menguruskan.
BUTIRAN PELAKSANAAN 
Sasaran Maksimum seramai 150 orang murid dikalangan kepimpinan muda yang terdiri dari pengawas, pustakawan, pengawas siber, PRS, pengawas SPBT, ketua kelas dan penolong ketua kelas.
Tarikh Tertakluk kepada perbincangan bersama penganjur.
Jangka Masa Setengah hari (8.00 pagi hingga 1.00 petang)
Tempat Tertakluk kepada perbincangan bersama penganjur.
Penganjur Mana-mana pihak pentadbiran sekolah yang berminat.
Pelaksana IQ Class Management bersama Facilitating and Development Team (FaDélaT) yang merupakan pasukan fasilitator terlatih bawah bimbingan IQ Class Management.
Harga RM600.00 per sesi selama 5 jam bermula 8.00 pagi hingga 1.00 petang ata…

BENGKEL KEPIMPINAN MUDA BERKESAN (KeMuda B)

Image
PENGENALAN
Bengkel Kepimpinan Muda atau Bengkel KeMuda mula diperkenalkan pada tahun 2008 oleh Perunding Utama Latihan dan Motivasi IQ Class Management, Saudara Kamarul Azami bin Mohd Zaini melalui siri latihan kepimpinan IQ Class Management. Ia merupakan sebuah modul yang dibangunkan atas permintaan siri-siri latihan kepimpinan yang mensasarkan golongan muda atau lebih dikenali sebagai golongan kanak-kanak di peringkat sekolah rendah.
Kepentingan pembinaan modul ini didasari oleh keinginan oleh banyak pihak khususnya dari kalangan pendidik dan tenaga pengajar di sekolah-sekolah rendah di sekitar Lembah Klang. Sehingga hari ini, telah lebih dari 70 siri Bengkel KeMuda dijalankan di sekolah rendah sekitar Lembah Klang. Sambutan yang diberikan oleh pihak pentadbir dan pelaksana bengkel di sekolah amat memberangsangkan sehinggakan ia menjadi salah satu bengkel wajib yang dijalankan kepada kelompok kepimpinan pelajar di sekolah mereka secara tahunan bersama IQ Class Management.
Kami sela…

BENGKEL ASAS KEPIMPINAN MUDA (KeMuda A)

Image
PENGENALAN
Bengkel Kepimpinan Muda atau Bengkel KeMuda mula diperkenalkan pada tahun 2008 oleh Perunding Utama Latihan dan Motivasi IQ Class Management, Saudara Kamarul Azami bin Mohd Zaini melalui siri latihan kepimpinan IQ Class Management. Ia merupakan sebuah modul yang dibangunkan atas permintaan siri-siri latihan kepimpinan yang mensasarkan golongan muda atau lebih dikenali sebagai golongan kanak-kanak di peringkat sekolah rendah. 
Kepentingan pembinaan modul ini didasari oleh keinginan oleh banyak pihak khususnya dari kalangan pendidik dan tenaga pengajar di sekolah-sekolah rendah di sekitar Lembah Klang. Sehingga hari ini, telah lebih dari 70 siri Bengkel KeMuda dijalankan di sekolah rendah sekitar Lembah Klang. Sambutan yang diberikan oleh pihak pentadbir dan pelaksana bengkel di sekolah amat memberangsangkan sehinggakan ia menjadi salah satu bengkel wajib yang dijalankan kepada kelompok kepimpinan pelajar di sekolah mereka secara tahunan bersama IQ Class Management. 
Kami sel…

BENGKEL ASAS KEPIMPINAN

Image
PENGENALAN
Bengkel Asas Kepimpinan atau BAKe mula diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Perunding Utama Latihan dan Motivasi IQ Class Management, Saudara Kamarul Azami bin Mohd Zaini melalui siri latihan kepimpinan IQ Class Management. Ia merupakan sebuah modul yang dibangunkan atas permintaan siri-siri latihan kepimpinan yang mensasarkan golongan muda atau lebih dikenali sebagai golongan remaja di peringkat sekolah menengah.
Kepentingan pembinaan modul ini didasari oleh keinginan oleh banyak pihak khususnya dari kalangan pendidik dan tenaga pengajar di sekolah-sekolah menenngah di sekitar Lembah Klang. Sehingga hari ini, telah lebih dari 70 siri modul kepimpinan yang telah kami jalankan di sekolah-sekolah menengah sekitar Lembah Klang. Sambutan yang diberikan oleh pihak pentadbir dan pelaksana bengkel di sekolah amat memberangsangkan sehinggakan ia menjadi salah satu bengkel wajib yang dijalankan kepada kelompok kepimpinan pelajar di sekolah mereka secara tahunan bersama IQ Class Manage…

CERAMAH IBU BAPA ADALAH FAKTOR MOTIVASI ANAK-ANAK

Image
Anak-anakmulabelajar di rumah. Merekamembesardenganmelihatapasahajaperilakusetiapindividu yang berada di dalamrumahmerekakhususnyaibubapamerekasendiri. Apasahajabentukusahadanpengorbananibubapaakandapatdilihatdandirasaisendiriolehanak-anakjikaibubapamemberikanperhatiankepadasetiapincikehidupananak-anak di rumah.
Pentingbagiibubapamengetahuibagaimanakitaharusperbaikidirikitauntukmemperbaikikeadaananak-anakkita. Memupukadalahsesuatu yang lebihmudahberbanding

KEM MOTIVASI BELAJAR S.M.A.R.T

Image
PENGENALAN
Belajar merupakan keperluan bagi setiap insan yang hidup dengan dianugerahkan akal untuk digunakan bagi melestarikan kehidupan bermula dari mereka lahir sehinggalah mereka kembali kepada Tuhan yang Maha Mencipta. Belajar bukanlah suatu pilihan tetapi ia adalah suatu kemestian bagi setiap manusia. Proses pembelajaran adalah proses yang panjang dan memerlukan daya kesabaran yang tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik darinya.
Namun, kemajuan telah membawa proses pembelajaran ke satu tahap yang lebih tinggi di mana setiap apa yang dipelajari akan dinilai keberkesanannya melalui medan peperiksaan. Ia adalah sebagai kayu ukur pencapaian untuk mengkelaskan manusia kepada beberapa kelompok. Kelompok-kelompok ini bertujuan untuk memberikan fokus pembangunan yang terancang agar setiap kemahiran serta kepakaran mereka digunakan sebaik mungkin pada tempatnya.
Malangnya bagi kita hari ini, penilaian peperiksaan serta pembentukan kelompok ini telah meninggalkan kesan negatif kep…

CERAMAH KEPIMPINAN MUDA DEDIKASI

Image
Kepimpinanmuda yang dedikasimerupakanmereka yang mempunyaipersiapanemosi yang tinggisertamampuuntukmenyusunaturanhidupmerekadengandisiplin. Merekasangatkuatberusahaterutamadalammembantumemudahkanurusan orang lain.
Kepimpinanmuda yang dedikasi, merekatidaktunggudiarahtetapimerekatahuapadanke mana merekaperlutuju. Olehitu, merekamudahuntukberbuatbukantunggudisuruh. Iniadalahsatucirikematangan yang amatkitaharapkankepadagenerasimudahariini. Kepimpinan Muda Dedikasiperlumampumenyusun, memudahkan