Posts

Showing posts from March, 2018

CERAMAH KERJAYA

Image
Remajaperludibimbinguntukmerancang masa hadapanmereka. Bimbinganiniakanmembolehkanmerekamengetahuicabaransebenarsertaapakah yang bakalmerekahadapipada masa akandatangmelaluipengalaman yang dikongsikanolehmereka yang telahdahulumenempuhkehidupanini.
Ceramahkerjayaakanmembentukmindapelajaruntukmenilaiminat, kecenderungandankemampuanmerekakearahapa yang ingindicapai. Sekaligus, akanmemudahkanmerekamemilihaliranbahkanmenjelaskantawaran-tawaran yang adadiluardarilingkunganpengetahuanmereka.
Jangka

CERAMAH PENGURUSAN TEKANAN PEPERIKSAAN / DI TEMPAT KERJA

Image
Tekananmerupakansuatutenagajikaiadilayansecarapositifdantidakditanggungsecaraberlebihan. Tekananamatdiperlukan di dalamkehidupankeranaiaakanmembantukitauntukmeneruskankelangsunganhidupdenganberkesan. Tekananbukanlahsesuatu yang sangat negative sebagaimana yang digambarkansebaliknya, tekanan yang tidakterkawallah yang memberikesansampinganterhadapdiri.
Ketahuibagaimanatekananinipentingdalamkehidupandanbagaimanauntuk

CERAMAH TEKNIK BELAJAR BERKUMPULAN

Image
Teknikpembelajarankerapkalidijadikanfaktorkepadakejayaandankecemerlangandikalangananak-anak murid di sekolah. Pelbagaiteknikbelajardiperkenalkandandibincangkandipelbagaiperingkat, namuniaamatkurangberkesankepadapelajar-pelajar yang kurangberminatterhadapmetodologipembelajaran lama.
Tiadacara yang paling berkesanmelainkandenganpembacaan. Namun, kajianmendapati, pembelajaran yang melibatkanbacaandanpendengaranditambahdenganmelihatakanmembantu para pelajaruntukfahamdan

CERAMAH STRATEGI KECEMERLANGAN

Image
Kecemerlanganadalahbermuladarikemahuandanperancanganuntukmemenuhikeperluan. Iaserupadenganmotivasi, perlupunya motif kemudiandisusulidenganaksinya. StrategiKecemerlanganakanmembimbingpelajartaktikalmenyusunstrategisebagaimanaseorangpanglimaperang yang akanmenghadapipeperangan; peperiksaan.
Pelajarakanbelajarmengenalidiri, meletakkanmatlamatberdasarkananalisa SWOT padadiri, merancangbeberapatindakanuntukberjayadanseterusnyamembinakecemerlangandiri.
Jangka masa: 2 jam per sesi Pendekatan: CeramahInteraktif Harga per sesi: RM300.00