Posts

Showing posts from March, 2018

KERJAYA

Image
Remajaperludibimbinguntukmerancang masa hadapanmereka. Bimbinganiniakanmembolehkanmerekamengetahuicabaransebenarsertaapakah yang bakalmerekahadapipada masa akandatangmelaluipengalaman yang dikongsikanolehmereka yang telahdahulumenempuhkehidupanini.
Ceramahkerjayaakanmembentukmindapelajaruntukmenilaiminat, kecenderungandankemampuanmerekakearahapa yang ingindicapai. Sekaligus, akanmemudahkanmerekamemilihaliranbahkanmenjelaskantawaran-tawaran

PENGURUSAN TEKANAN PEPERIKSAAN

Tekananmerupakansuatutenagajikaiadilayansecarapositifdantidakditanggungsecaraberlebihan. Tekananamatdiperlukan di dalamkehidupankeranaiaakanmembantukitauntukmeneruskankelangsunganhidupdenganberkesan. Tekananbukanlahsesuatu yang sangat negative sebagaimana yang digambarkansebaliknya, tekanan yang tidakterkawallah yang memberikesansampinganterhadapdiri.
Ketahuibagaimanatekananinipentingdalam pembelajaran di sekolah dan pendidikan di rumah. Pelajaribagaimanauntukmenguruskantekanan agar iamemberiimpak

TEKNIK BELAJAR BERKUMPULAN

Image
Teknikpembelajarankerapkalidijadikanfaktorkepadakejayaandankecemerlangandikalangananak-anak murid di sekolah. Pelbagaiteknikbelajardiperkenalkandandibincangkandipelbagaiperingkat, namuniaamatkurangberkesankepadapelajar-pelajar yang kurangberminatterhadapmetodologipembelajaran lama.
Tiadacara yang paling berkesanmelainkandenganpembacaan. Namun, kajianmendapati, pembelajaran yang melibatkanbacaandanpendengaranditambahdenganmelihatakanmembantu para pelajaruntukfahamdan

STRATEGI KECEMERLANGAN

Image
Kecemerlanganadalahbermuladarikemahuandanperancanganuntukmemenuhikeperluan. Iaserupadenganmotivasi, perlupunya motif kemudiandisusulidenganaksinya. StrategiKecemerlanganakanmembimbingpelajartaktikalmenyusunstrategisebagaimanaseorangpanglimaperang yang akanmenghadapipeperangan; peperiksaan.
Pelajarakanbelajarmengenalidiri, meletakkanmatlamatberdasarkananalisa SWOT padadiri, merancangbeberapatindakanuntukberjayadanseterusnyamembinakecemerlangandiri.

Jangka Masa Ceramah: 2 jam per sesi
Pendekatan & Modus: Ceramah interaktif